Klima og miljø

I mange deler av verden gir sjøfly turister fantastisk utsikt over avsidesliggende natur og forbinder samfunnet på en effektiv, trygg og relativt miljøvennlig transportmåte – som for eksempel i Alaska, Canada, Karibien, Finland, Sverige – og Norge. 

Sammenlignet med andre transportmidler i utmark har sjøfly et svært lavt miljøavtrykk. Propellen til flyet er ikke i vannet og forstyrrer dermed ikke det marine livet. Utslippet skjer kun til luft og ikke til vann, slik som med for eksempel motorbåter. Dessuten setter sjøfly ingen spor i terrenget. Flottørene inneholder heller ikke stoffer som forurenser vannet. Den eneste forurensingen av betydning ved et sjøfly er lyden som genereres ved avgang og varer i opptil 30 sekunder.

Det er også derfor sjøfly er eneste tillatte transportmiddel i nasjonalparker i USA og på Great Barrier Reef i Australia. Videre har Statens Naturoppsyn (SNO) uttalt at sjøfly bør prioriteres i valget mellom motoriserte framkomstmiddel på i Hardangervidda nasjonalpark. Tilsvarende har sjøflytransport vært den høyst prioriterte transportformen i forbindelse med forvaltningen av villreinstammen på Hardangervidda.

    • Det kreves tilnærmet intet anlegg for å drive sjøflyvirksomhet. Dette står i stor kontrast til landbasert aktivitet som bilkjøring, snøskuterkjøring og motorsykkelkjøring.
    • Uten anlegg, trengs heller ingen inngrep i naturen. Typiske naturkonflikter som man ser når veier, sykkelstier og jernbaner skal bygges eller utvides, er helt fraværende når det gjelder sjøfly.
    • Lyden til omgivelsene er svært kortvarig og primært til stede i avgangsfasen. Få sekunder etter avgang er lyden borte. Dette står i kontrast til lyd fra vannscootere og småbåter som vil være til stede over lang tid. Sjøfly kan dessuten ikke være stasjonert i luften over tid, i motsetning til helikoptre som kan «hovre».
    • Sjøflyaktivitet fører kun et minimum av menneskelig tilstedeværelse med seg. Derfor er alt fra fugletitting, kajakkpadling, spaserturer, roing, vannscooterferdsel og motorbåtaktivitet samt rekreasjonsaktivitet som grilling og bading en større trussel for dyrelivet enn sjøflyging.
    • Sjøflyenes innvirkning på miljøet i innsjøene er ikke målbar. Siden flyenes flottører bare stikker noen få centimeter ned under vannoverflaten, påvirker ikke sjøflyene de ulike vannlagene, slik båter gjør, enten de drives av propell eller årer.

Kilen sjøflyhavn ligger tett inntil flere naturreservater. Vern av naturverdiene er derfor viktige i området. Da det første naturreservatet ble etablert i 1992, forutsatte dette fortsatt drift av sjøflyhavnen. I Lilløykilen finner man også våtmarksenteret Lilløyplassen Naturhus, som formidler informasjon om levedyktige våtmarker og biomangfold i området. Tidligere var dette et privat bebodd hus med egen sjøflybrygge. 

Det finnes ingen dokumentasjon på at sjøflyplassen truer naturmangfold eller friluftslivet for øvrig. Da regjeringen i 2016 vedtok å videreføre driften av sjøflyhavnen var vedtaket begrunnet med at fortsatt drift lar seg kombinere med vernehensyn og friluftslivsinteresser i området.